พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

8 09 2010

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เป็นพระราชบัญญัติที่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2550 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

ระบบคอมพิวเตอร์ หมายความว่า อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมการทำงานเข้าด้วยกัน โดยได้มีการกำหนดคำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือสิ่งอื่นใด และแนวทางปฏิบัติงานให้อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ

ข้อมูลคอมพิวเตอร์” หมายความว่า ข้อมูล ข้อความ คำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ในสภาพทีระบบคอมพิวเตอร์อาจประมวลผลได้ และให้หมายความรวมถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย

ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งแสดงถึงแหล่งกำเนิด ต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลาชนิดของบริการ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์นั้น

ผู้ให้บริการ” หมายความว่า
(๑) ผู้ให้บริการแก่บุคคลอื่นในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต หรือให้สามารถติดต่อถึงกันโดยประการอื่น โดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในนามของตนเอง หรือในนามหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น
(๒) ผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น

ผู้ใช้บริการ” หมายความว่า ผู้ใช้บริการของผู้ให้บริการไม่ว่าต้องเสียค่าใช้บริการหรือไม่ก็ตาม

พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กระทรวงเทคโนโลยีสาสรสนเทศและการสื่อสาร http://www.mict.go.th/main.php?filename=index

โฆษณา
Open Source

8 09 2010

ข้อเปรียบเทียบเบื้องต้นของโปรแกรม Open Source ที่ตอนนี้นิยมนำมาใช้กับห้องสมุด

Koha

เขียนด้วยภาษา Perl และใช้ Apache Web server อาจต้องอาศัยนักคอมพิวเตอร์ดูแลระบบ และ Module Acquisiton ยังไม่สมบูรณ์นัก แต่รองรับมาตรฐานทุก format ทั้ง MARC, Z39.50 และ ISO2709 ตัวอย่าง ห้องสมุดที่ใช้ Koha แล้ว ได้แก่ STKS , สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์, ห้องสมุด TDRI , กรมวิชาการเกษตร และเครือข่ายสาธารณสุข

OpenBiblio

เขียนด้วย PHP, Mysql และใช้ Appserv เป็น Web server เป็นโปรแกรมเล็ก แต่ครบทุก Module ใช้งานง่าย และไม่จำเป็นต้องอาศัยนักคอมพิวเตอร์หรือช่างเทคนิคก็สามารถติดตั้งและจัดการเองได้

Dspace

เป็นโปรแกรมจัดทำ IR (Institutional Repository) เหมาะสำหรับจัดเก็บคลังความรู้ดิจิทัล และเจ้าของงานเป็นผู้นำข้อมูลเข้าเอง มีลักษณะเป็นชุมชนที่เหมาะสำหรับจัดทำ KM ส่วนใหญ่ใช้จัดเก็บเอกสารผลงานวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เช่น CU IR ของจุฬาฯ , IR ของ NSTDA และ IR ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม

Greenstone

โปรแกรมจัดเก็บทรัพยากรดิจิทัล ที่รองรับทรัพยากรดิจิทัลทุกรูปแบบ เหมาะสำหรับบรรณารักษ์เป็นผู้จัดการ เพราะมี Metadata ที่รองรับทุก format แต่ถ้าทรัพยากรดิจิทัลที่นำเข้ารูปแบบไม่ถูกต้อง บรรณารักษ์ต้องลงข้อมุล Metadata เองทีหลัง ข้อดีอีกข้อคือ รับ format จากระบบอื่นได้ เช่น Outlook email , CDS/ISIS

ระบบจินดามณี

8 09 2010

ระบบจินดามณี เป็นระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ที่พัฒนามาจากระบบห้องสมุดเปิดเผยรหัส (Open Source) KOHA ซึ่งเป็นระบบที่มีการประยุกต์ใช้ในห้องสมุดต่างประเทศหลายแห่ง เนื่องจากเป็นระบบที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ Software และ Database

ม.เกษตรศาสตร์ โดยศูนย์ความรู้ด้านเกษตร สำนักหอสมุด และหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะการประมวลผลภาษาธรรมชาติ เทคโนโลยีอัจฉริยะ (NAiST-LAB) ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ร่วมกันศึกษา Software Open Source KOHA และได้ทำการทดสอบประยุกต์ใช้ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 เป็นต้นมา จนสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นระบบห้องสมุด ” จินดามณ๊ “