มุมคุณธรรม

14 09 2010

This slideshow requires JavaScript.

ศูนย์ส่งเสริมและการพัฒนาแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) เป็นหน่วยงานเฉพาะด้านของสำนักบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) และสำนักบรรณสาร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้เข้าร่วมโครงการกับศูนย์คุณธรรม โดยสำนักฯ ให้ความเห็นว่า” หนังสือคุณธรรมไม่ใช่เรื่องใหม่ในสังคมไทย” หาอ่านก็ไม่ยาก ที่ไหนก็มี แต่สิ่งที่เป็นห่วงก็คือ “คุณธรรม” กลายเป็นเรื่องไกลตัวของคนในสังคม ดังนั้น สำนักบรรณสาร จึงได้ร่วมมือกับคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ จัดตั้งคุณธรรม เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2552ทั้งวิทยาเขตพัฒนาการและวิทยาเขตร่มเกล้า

โฆษณา